De kaarke van Deever hef wè un hiele bulte laand

In de Olde Möppeler (Meppeler Courant) van 12 februari 1916 verscheen de hier afgebeelde aankondiging van de verhuring van groen- en bouwland in de gemiente Deever. In de aankondiging zijn de groen- en bouwlanden met de in 1916 gebruikte veldnaam weergegeven.

Verhuring Diever
Notaris Bon te Dwingeloo, zal op woensdag 16 februari aanstaande (alzoo niet op donderdag 10 februari) des voormiddags 10 uur, in het logement Seinen te Diever, voor den tijd van 6 jaren publiek verhuren: de navolgende perceelen groen- en bouwland, gelegen in de gemeente Diever.

1. Voor de kerkvoogden van Diever:
Groenland:
Wringe, Slingermaatje, In het maatje van Bennen, Kerkemaat,
Bouwland:
de Vogelpoel, de Zolderlange, de Zolderlange, Boelenakker, het Wevertje, de Goornakker, de Zolderlange, Doove, Doove, het Kruisje, het Builigje, de Ypering, op de Oeren, de tweede Boschjesakker, de vierde Boschjesakker, Kuipershofje, Utterlange, de Hilgensteen, de Hilgensteen, Oosterkamp in 2 percelen, Achterste Aarlange, de Polle, de Polle op Molenesch, Achter de Kerkakker, de Polle in de tweede lengte, de Aarlange, Molenakker, Kleineschje, Noordesch tegen de Boskamp, Noordesch, Noordesch, Noordesch, Heezenesch, Heezenesch bij Fledderuskamp, Tegen de Beust, Achter Jans Blokskamp, Noordesch, Kleineschje, Tipakker, Smalakkertje, de eerste akker van de Grote Hoek op de Westeresch, de vijfde akker van de Grote Hoek op de Westeresch, de zevende akker van de Grote Hoek op de Westeresch, de negende akker van de Grote Hoek op de Westeresch, de eerste akker van de Achterste Westereschhoek, de derde akker van de Achterste Westereschhoek, Achterste Westeresch bij Hakkenkamp, het zuidelijke gedeelte van de Westereschakker, Brandakker, Westerlange, Wegakkertje achter Houwerskamp, Tusschendarp bij Draatshuis, de tweede akker van de Zuurlange van Kruit en Kok, de vierde akker van de Zuurlange van Kruit en Kok, Achter Schultingshuis, het Hoegje, zuidkant van de Oldendieverschekamp, noordkant van de Oldendieverschekamp, tweede akker van de Groote Westereschhoek, derde akker van de Groote Westereschhoek, de Giere.
2. Voor Jan Mulder te Zwolle:
Groenland:
het Vonkje, dit moet zijn het Vorkje (Vorkie of ’t Vorkje, sectie C2 – 147),
Bouwland:
de Smalle, de Paalakker, de Paalakker (aangekocht van Brommer), het Bultien, het Breegje,  de Rouwe, de Polle, de Zandakker, de Zandakker, de Giere.
3. Voor Klaas Hummelen Smidt:
Westereschakker, oostkant Groote Akker op Westeresch, westkant Groote Akker op Westeresch, Noordeschakker in twee percelen, Middelwand, de Kromme.
4. Voor Roelof Seinen:
Bakkertje op Noordesch, Kerkakker bij Koop Boer.
5. Voor J. Mulder Wzn:
De Leggeloërweide in gebruik geweest bij R. Venema.
6. Voor Geert Moes:
Het Vroomskampje.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw werden in de gemiente Deever bouw- en groenlanden nog vaak aangeduid met hun eeuwen oude veldnaam. Hoe eenvoudig kon het zijn.
De heemkundige vereniging uut Deever heeft met langdurig en geduldig uitzoekwerk gelukkig zoveel mogelijk oude veldnamen in alle dorpen van de gemiente Deever in kaart gebracht. Deze veldnamen hebben grote cultuurhistorische waarde. Veldnamen zijn erfgoed. De heemkundige vereniging uut de gemiente Deever heeft de resultaten van haar veldnamenonderzoek in februari 2013 uitgebracht in de publicatie ‘Veldnamen Gemeente Diever Omstreeks 1832’.
Met het in de vorige eeuw doordrukken en uitvoeren van de zo genoemde ruilverkaveling, het verdwijnen van de kleinschalige landbouw en het verdwijnen van de boerenstand uut de gemiente Deever is helaas ook het gebruik van de oude veldnamen van bouw- en groenlanden verdwenen.

De redactie heeft uitgezocht of de in de advertentie genoemde namen van groen- en bouwlanden wel of niet voorkomen in de publicatie ‘Veldnamen Gemeente Diever Omstreeks 1832’, hierna verder voor de eenvoud ‘publicatie Veldnamen’ genoemd.
Wat in de advertentie direct opvalt is dat de Nederlands Hervormde Kerkgemeente in 1916 in het bezit was van een aanzienlijk aantal percelen groen- en bouwland in Deever en in Wapse. Deze kerkgemeente was ongetwijfeld één van de grootste landbouwgrondbezitters in de gemiente Deever.
In 1916 werden voor de in de advertentie vermelde groen- en bouwlanden nog in belangrijke mate de ook in 1832 gebruikte veldnamen gebruikt. Enige uitzonderingen daarop zijn de percelen met de veldnaam de Grote Hoek op de Westeresch of Grote Westereschhoek en Achterste Westereschhoek, die vermoedelijk door samenvoeging van akkers na 1832 zijn ontstaan.

De advertentie vermeldt Wringe. De publicatie Veldnamen vermeldt Wringen (sectie C2 – nr. 185). De Wringe is een niet nader aangeduide akker in de groep akkers met de veldnaam de Wringen.
De advertentie vermeldt Slingermaatje. De publicatie Veldnamen vermeldt Slingermaatje (sectie C2 – nr. 185). De akker met de veldnaam Slingermaatje ligt in de Wringen.
De advertentie vermeldt In het maatje van Bennen. In de publicatie Veldnamen komt deze veldnaam niet voor. Wel komt bijvoorbeeld Het Maatje (sectie C2 – nr. 199) voor. Het zou best eens zo kunnen zijn dat In het maatje van Bennen een akker is in de groep akkers met de veldnaam Het Maatje. Deze groep akkers ligt in de Holten.
De advertentie vermeldt Kerkemaat. De publicatie Veldnamen vermeldt Kerkemaat (sectie C3 – nr. 211). De Kerkemaat ligt in de Sprakelingen bij de Kwasloot.
De advertentie vermeldt de Vogelpoel. De publicatie Veldnamen vermeldt Vogelpoel of Groote Vogelpoel (sectie F5 – nr. 123). De Vogelpoel ligt in de Veenhuiziger Made.
De advertentie vermeldt de Zolderlange. De publicatie Veldnamen vermeldt Zolderlangen (sectie F3 – nr.25). De Zolderlange is een akker in de groep akkers met de veldnaam Zolderlangen. De Zolderlangen liggen op de Nul.
De advertentie vermeldt de Zolderlange. De publicatie Veldnamen vermeldt Zolderlangen (sectie F3 – nr. 25). De Zolderlange is een akker in de groep akkers met de veldnaam Zolderlangen. De Zolderlangen liggen op de Nul.
De advertentie vermeldt Boelenakker. De publicatie Veldnamen vermeldt Boelensakkers (secte E3 – nr. 95. De Boelenakker is een akker in de groep akkers met de veldnaam Boelensakkers. Deze groep akkers ligt op de Binnenesch van Wapse.
De advertentie vermeldt het Wevertje. De publicatie Veldnamen vermeldt het Wevertje (sectie E3 – nr. 97). Het Wevertje ligt op de Binnenesch van Wapse.
De advertentie vermeldt de Goornakker. De publicatie Veldnamen vermeldt de Gorenakkers of de Goornakkers (sectie F4 – nr. 87). De Goornakker is een akker in de groep akkers met de veldnaam de Goornakkers. Deze groep akkers ligt in de Aa-landen.
De advertentie vermeldt nog een keer de Zolderlange. De publicatie Veldnamen vermeldt de Zolderlangen (sectie F3 – nr. 25). De Zolderlange is ook een akker in de groep akkers met de veldnaam Zolderlangen. Deze groep akkers ligt op de Nul.
De advertentie vemeldt Doove. De publicatie Veldnamen vermeldt Dooven (sectie B4 – nr. 108). De Doove is een akker in de groep akkers met de veldnaam Dooven. Deze groep akkers ligt op de Heezeresch.
De advertentie vemeldt nog een keer Doove. De publicatie Veldnamen vermeldt Dooven (sectie B4 – nr. 108). Deze Doove is ook een akker in de groep akkers met de veldnaam Dooven. Deze groep akkers ligt op de Heezeresch.
De advertentie vermeldt het Kruisje. De publicatie Veldnamen vermeldt Kruisakkers, het Kruis, ’t Kruis (sectie C1 – nr. 131). Het Kruisje is een akker in de groep akkers met de veldnaam Kruisakkers. De Kruisakkers liggen aan het Katteneinde tegen Deever aan.
De advertentie vermeldt
het Builigje. De publicatie Veldnamen vermeldt Builigje (sectie E4 – nr. 160). Het Builigje is een smalle akker op de Binnenesch van Wapse.
De advertentie vermeldt de Ypering. De publicatie Veldnamen vermeldt IJpering of Iepering (sectie E4 – nr. 179). De Ypering is een akker op de Oeren
De advertentie vermeldt op de Oeren. De publicatie Veldnamen vermeldt Oeren (sectie E4, nr. 183). Op de Oeren is een akker in de groep akkers met de veldnaam Oeren.
De advertentie vermeldt de tweede Boschjesakker en de vierde Boschjesakker. De publicatie Veldnamen vermeldt de Boschjesakker (sectie F3 – nr. 61). De Boschjesakker is een klein akkertje op de Oeren, dat nota bene ook nog eens werd opgedeeld in te verhuren perceeltjes.
De advertentie vermeldt Kuipershofje. De publicatie Veldnamen vermeldt Kuipershofje (sectie F3 – nr. 59). Het Kuipershofje is een akkertje op de Oeren.
De advertentie vermeldt Utterlange. De publicatie Veldnamen vermeldt Utterlangen of Uitterlangen (s
ectie F3 – nr. 38). De Utterlange is een akker in de groep akkers met de veldnaam Utterlangen of Uitterlangen. Deze groep akkers ligt op Nul.
De advertentie vermeldt twee keer de Hilgensteen. De publicatie Veldnamen vermeldt Hilgensteen of Hilgenstien (sectie B4 – nr. 15). De twee akkers met de veldnaam de Hilgensteen zijn akkers in de groep akkers met de veldnaam Hilgensteen of Hilgenstien. Deze akkers liggen op de Molenesch.
De publicatie Veldnamen vermeldt nog een keer Hilgensteen of Hilgenstien (sectie C2 – nr. 157). De twee akkers met de veldnaam de Hilgensteen zijn in dit geval akkers in de groep akkers met de veldnaam Hilgensteen of Hilgenstien. Deze akkers liggen echter op de Zuurlanderesch.
De advertentie vermeldt Oosterkamp, in 2 delen te verhuren. De publicatie Veldnamen vermeldt Oosterkampen of Oosterkaampen (sectie B4 – nr. 19). De Oosterkampen bestaan uit twee percelen en liggen op de Molenesch.
De advertentie vermeldt Achterste Aarlange. De publicatie Veldnamen vermeldt Achterste Aarlange (sectie B4 – Nr. 22). De Achterste Aarlange is een lange smalle akker op de Molenesch.
De advertentie vermeldt de Polle. De publicatie Veldnamen vermeldt de Pol (sectie B4 – nr. 25). De Polle is een akker in de  groep akkers met de veldnaam de Pol. Deze groep akkers ligt op de Molenesch.
De advertentie vermeldt de Polle op de Molenesch. De publicatie Veldnamen vermeldt de Pol (sectie B4 – nr. 25). De Polle op de Molenesch is een akker in de groep akkers met de veldnaam de Pol. Deze groep akkers ligt op de Molenesch.
De advertentie vermeldt Achter de Kerkakker. De publicatie Veldnamen vermeldt Achter de Kerkakker of Achterste Kerkakker (sectie B4 – nr. 31). Dit akkertje ligt op de Molenesch.
De advertentie vermeldt de Polle in de tweede lengte. De publicatie Veldnamen vermeldt de Polle in de tweede rij (sectie B4 – nr. 38). Dit is een lange smalle akker op de Molenesch.
De advertentie vermeldt de Aarlange. De publicatie Veldnamen vermeldt Aarlangen, Aerlangen, Haarlangen (sectie B4 – nr. 21). De Aarlangen is een akker in de groep akkers met de veldnaam Aarlangen, Aerlangen, Haarlangen. Deze groep akkers ligt op de Molenesch. De publicatie Veldnamen vermeldt nog een keer Aarlangen (sectie F3 – nr. 24). In dit geval is de Aarlange een akker in de groep akkers met de veldnaam Aarlangen, die op de Nul liggen.
De advertentie vermeldt Molenakker. De publicatie Veldnamen vermeldt Meulakkers of Molenakkers (sectie B4 – nr. 55). Dit is een akker op de Molenesch vlak bij de beltmolen aan het Katteneinde in Deever.
De advertentie vermeldt Kleineschje. De publicatie Veldnamen vermeldt Het Kleine Eschje, Kleine Essie (sectie B4 – nr. 59). Het Kleineschje is in dit geval een akker in Deever.
De advertentie vermeldt Noordesch tegen de Boskamp. De publicatie Veldnamen vermeldt Noordesch tegen de Boschkamp (sectie B4 – nr. 77). Dit is een akker op de Noorderesch.
De advertentie vermeldt drie keer Noordesch. De publicatie Veldnamen vermeldt de Noordeschakkers (sectie B4 – nr. 66). De drie percelen Noordesch zijn akkers in de groep akkers met de veldnaam Noordeschakkers. De Noordeschakkers liggen op de Noorderesch.
De advertentie vermeldt Heezenesch. Dit is een erg vage vemelding. De publicatie Veldnamen vermeldt geen perceel met de naam Heezenesch.
De advertentie vermeldt Heezenesch bij Fledderuskamp. De publicatie Veldnamen vermeldt Fledderuskamp of Fledderuskaampe (sectie B4 – nr. 111). Dit is een akker op de Heezeresch.
De advertentie vermeldt Tegen de Beust. De publicatie Veldnamen vermeldt Tegen de Beust (sectie B4, nr. 162). Dit is een akkertje op de Heezeresch.
De advertentie vermeldt Achter Jans Blokskamp. De publicatie Veldnamen vermeldt Achter J. Blokskamp of Achter Blok’skamp of Blokskaampe (sectie B4 – nr. 139).
De advertentie vermeldt Noordesch. De publicatie Veldnamen vermeldt de Noordeschakkers (sectie B4 – nr. 66). Noordesch is een akker in de groep akkers met de veldnaam Noordeschakkers. Deze groep akkers ligt  op de Noorderesch.
De advertentie vermeldt Kleineschje. De publicatie Veldnamen vermeldt het Kleine Eschje (sectie B4 – nr. 97). Het Kleineschje is in dit geval een akker op de Heezeresch.
De advertentie vermeldt Tipakker. De publicatie Veldnamen vermeldt de Tipakker (sectie B4 – nr. 53) op de Molenesch en de Tipakker (sectie C1 – 53) op de Westeresch.
De advertentie vermeldt Smalakkertje. De publicatie Veldnamen vermeldt het Smalakkertje (sectie C1 – nr. 41). Het Smalakkertje is een zeer smal akkertje op de Westeresch.
De advertentie vermeldt de eerste, vijfde, zevende en negende akker van de Grote Hoek op de Westeresch. In de publicatie Veldnamen is geen veldnaam Grote Hoek op de Westeresch te vinden. Wellicht is de Grote Hoek op de Westeresch na 1832 ontstaan uit een samenvoeging van meerdere akkers.
De advertentie vermeldt de eerste en derde akker van de Achterste Westereschhoek. In de publicatie Veldnamen is geen veldnaam Achterste Westereschhoek te vinden. Wellicht is de Achterste Westereschhoek na 1832 ontstaan uit een samenvoeging van meerdere akkers.
De advertentie vermeldt Achterste Westeresch bij Hakkenkamp. De publicatie Veldnamen vermeldt Achterste Westeresch bij Hakkenkamp of Bij Hakkenkampje (sectie C1 – nr. 61). Deze akker ligt op de Westeresch.
De advertentie vermeldt het zuidelijke gedeelte van de Westereschakker. De publicatie Veldnamen vermeldt Westereschakker of Westeresakkers (sectie C1 – nr. 13) De Westereschakkers is een groep akkers op de Westeresch van Deever. De vraag is natuurlijk welke Westerschakker is bedoeld in de advertentie.
De advertentie vermeldt Brandakker. De publicatie Veldnamen vermeldt Brandakkers of Braandakkers (sectie C1 – nr. 63). De Brandakker is een akker in een groep akkers met de naam Braandakkers op de Westeresch van Deever.
De advertentie vermeldt Westerlange. De publicatie Veldnamen vermeldt de Westerlange (
sectie C1 – nr. 16). De Westerlange is een lange smalle akker op de Westeresch van Deever.
De advertentie vermeldt Wegakkertje achter Houwerskamp. De publicatie Veldnamen vermeldt Wegakkertje achter Houwerskamp (
sectie C1 – nr. 100). Het Wegakkertje achter Houwerskamp is een akkertje in Oll’ndeever.
De advertentie vermeldt Tusschendarp bij Draatshuis. De publicatie Veldnamen vermeldt Bij Draad (sectie C1 – nr. 127). Bij Draad is een akker op het Tusschendarp in Deever.
De advertentie vermeldt de tweede en de vierde akker van de Zuurlange van Kruit en Kok. De publicatie Veldnamen vermeldt Zuurlangen (sectie C2 – nr. 146). De Zuurlangen zijn een groep akkers op de Zuurlanderesch. De tweede en de vierde akker van de Zuurlange van Kruit en Kok is een akker die behoort tot de groep akkers met de veldnaam Zuurlangen.
De advertentie vermeldt Achter Schultingshuis. De publicatie Veldnamen vermeldt Achter Schultingshuis,
Achter het Schultingshuis of Kolde (sectie C2 – nr. 141). Achter Schultingshuis is een akker op de Zuurlanderesch.
De advertentie vermeldt het Hoegje. De publicatie Veldnamen vermeldt het Hoegje (sectie C1 – nr. 97). Het Hoegje is een akker op de Westeresch van Deever.
De advertentie vermeldt zuidkant en noordkant van de Oldendieverschekamp. De publicatie Veldnamen vermeldt de Ouden Dieversche Kamp (sectie C1 – nr. 109). De Ouden Dieversche Kamp is een akker in Oll’ndeever.
De advertentie vermeldt de tweede en de derde akker van de Groote Westereschhoek. In de publicatie Veldnamen is geen veldnaam Grote Westereschhoek of Grote Hoek op de Westeresch te vinden. Wellicht is de Grote Westereschhoek of Grote Hoek op de Westeresch na 1832 ontstaan uit een samenvoeging van meerdere akkers.
De advertentie vermeldt de Giere. De publicatie Veldnamen vermeldt Gieren (sectie B4, nr. 123). De Gieren is een groep akkers op de Heezeresch. In de publicatie Veldnamen komen onder meer ook de Lange Giere, de Groote Giere, de Giere van Blok, de Giere van Roelof Bennen, In de Gieren, Groote Giere, het Kleine Giertje, de Kleine Giere voor.
De advertentie vermeldt het Vonkje, een vergissing, dit moet zijn het Vorkje. De publicatie Veldnamen vermeldt Vorkie of ’t Vorkje (sectie C2 – nr. 147. Het Vonkje was een lange smalle akker op de Zuurlanderesch.
De advertentie vermeldt de Smalle. In de publicatie Veldnamen is geen perceel met deze veldnaam te vinden. Of de redactie moet deze naam over het hoofd hebben gezien.
De advertentie vermeldt de Paalakker. De publicatie Veldnamen vermeldt Paalakkers of Poalakkers (sectie C2- nr. 147). De Paalakker is een akker in de groep akkers met de veldnaam Poalakkers. De Poalakkers liggen op de Westeresch van Deever.
De advertentie vermeldt de Paalakker (aangekocht van Brommer). De publicatie Veldnamen vermeldt Paalakkers of Poalakkers (sectie C2- nr. 147). De Paalakker (aangekocht van Brommer) is een andere akker in de groep akkers met de veldnaam Poalakkers. De Poalakkers liggen op de Westeresch van Deever.
De advertentie vermeldt het Bultien. De grote vraag is welk Bultien het betreft. De publicatie Veldnamen vermeldt het Bultien (sectie B4 – nr. 169). Deze akker ligt op de Heezeresch, vlak bij het hunnebed. De publicatie Veldnamen vermeldt het Bultien (sectie C1 – nr. 119). Deze akker ligt in Deever.
De advertentie vermeldt het Breegje. De publicatie Veldnamen vermeldt het Breegien (sectie B4 – nr. 150). De akker met de veldnaam het Breegje ligt op de Westeresch van Deever.
De advertentie vermeldt de Rouwe. In de publicatie Veldnamen komt de Rouwe niet voor. De publicatie Veldnamen vermeldt wel Rouwakkers (sectie B4 – nr. 44). De redactie vermoedt dat de akker met de veldnaam de Rouwe een akker is in de groep akkers met de naam Rouwakkers en na 1832 is afgesplitst van de Rouwakkers. De Rouwe ligt op de Molenesch.
De advertentie vermeldt de Polle. De publicatie Veldnamen vermeldt de Pol (sectie B4 – nr. 25). De Polle is een akker in de  groep akkers met de veldnaam de Pol. Deze groep akkers ligt op de Molenesch.
De advertentie vermeldt twee keer een perceel met de naam de Zandakker. De publicatie Veldnamen vermeldt Zandakkers of Zaandakkers (sectie B4 – nr. 145). De twee Zandakkers zijn akkers in de groep akkers met de veldnaam Zaandakkers. De Zaandakkers liggen op de Heezeresch. De naaorlogse uitbreidingen van de kaarkhof an de Grönnegerweg bee Deever liggen op de Zaandakkers.
De advertentie vermeldt de Giere. De publicatie Veldnamen vermeldt de Gieren (sectie B4 – nr. 123). De Giere is een akker in de groep akkers met de veldnaam de Gieren. De Gieren liggen op de Heezeresch. In de buurt van de Gieren liggen onder meer de Lange Giere, de Groote Giere, het Kleine Giertje, het Giertje.
De advertentie vermeldt Westereschakker. De publicatie Veldnamen vermeldt Westereschakkers (sectie C1 – nr. 13). De Westereschakker is een akker in de grote groep akkers met de veldnaam Westereschakkers. De vraag is natuurlijk welke akker ? Daar is alleen achter te komen door middel van een notariële acte waarin voor deze Westereschakker de kadastrale gegevens zijn vermeld.
De advertentie vermeldt oostkant en westkant van Groote Akker op Westeresch. De publicatie Veldnamen vermeldt de Groote Akker (sectie C2 – nr. 143). De Groote Akker is een akker op de Westeresch, zoals de advertentie al vermeldde.
De advertentie vermeldt de Noordeschakker in twee percelen. De publicatie Veldnamen vermeldt Noordeschakkers (sectie B4 – nr. 66). De Noordeschakker is een akker in de grote groep akkers met de veldnaam Noordeschakkers. De Noordeschakkers liggen uiteraard op de Noorderesch.
De advertentie vermeldt Middelwand. De publicatie Veldnamen vermeldt Middelwand (sectie B4 – nr. 69). De Middenlwand is een akker in de grote groep akkers met de naam Middelwand. De akkers met de veldnaam Middelwand liggen op de Noorderesch.
De advertentie vermeldt de Kromme. De publicatie Veldnamen vermeldt de Kromme (sectie C2 – nr. 138). De akker mit de veldnaeme de Kroeme lig op de Zuurlanderesch an de weg van Deever hen de Deeverbrogge en an ut begun van de Bolderhook.
De advertentie vermeldt Bakkertje op Noordesch. De publicatie Veldnamen vermeldt wel een perceel met de veldnaam de Bakker (sectie B4 – nr. 91), maar dat perceel ligt op de Heezeresch van Deever.  De redactie heeft het vermoeden dat de advertentie had moeten vermelden Bakkertje op Heezeresch.
De advertentie vermeldt Kerkakker bij Koop Boer. De publicatie Veldnamen vermeldt Kerkakkers of Karkakkers op de Molenesch (sectie B4 – nr. 32). De publicatie Veldnamen vermeldt Kerkakker of Karkakker op de Zuurlanderesch (sectie C2 – nr. 158). De publicatie Veldnamen vermeldt Kerkakkers op de Oosteresch van Wittelte (sectie D2 – nr. 76). De grote vraag is natuurlijk welke Kerkakker wordt bedoeld. De redactie heeft het vermoeden dat het gaat om de Karkakker op de Zuurlanderesch, omdat Koop Boer, die an de Deeverbrogge woonde, daar ook land in eigendom had.  

De publicatie vermeldt het Vroomskampje. In de publicatie Veldnamen komt een perceel met de veldnaam het Vroomskampje niet voor. De grote vraag is of het perceel met de veldnaam het Vroomskampje wel in de gemiente Deever ligt ?

 

This entry was posted in Veldnème. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *