Category Archives: Publicatie

See hept de stee van stienoo’m evun’n

De redactie ontving van de heer Hans Salverda op 19 september 2021 het volgende persbericht over de uitgave van het boek ‘Groot Wateren: een oase van weldaad’.  

Deze week komt een nieuw boek uit met als titel ‘Groot Wateren : een oase van weldaad’. Samen met Ebbing Kiestra heb ik een bodemkundig onderzoek gedaan bij Wateren bij de Huenderweg. Het doel was om de keiliemkoele te zoeken, die gebruikt is voor het opgraven van de keileem, waarmee zo’n 200 jaar geleden stenen zijn gebakken, ten tijde dat de Maatschappij van Weldadigheid eigenaar was van de kolonie Wateren.
Het is ons gelukt om deze liemkoele bij toeval te localiseren. En na het uitbreiden van het onderzoeksgebied hebben we hoogst waarschijnlijk ook de plek gevonden waar de steenoven heeft gestaan.
Uitgebreid met veel extra plaatselijk historisch onderzoek is volgens mij een leuk boek tot stand gekomen. In het boek wordt aandacht besteed aan de grote vloeiweide, de tillegruppe, de natuurontwikkeling omstreeks de laatste eeuwwisseling en de ruilverkaveling in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Veel oude en recente foto’s sieren het boek. In het boek staan in de diverse hoofdstukken veel unieke wetenswaardigheden. In het boek wordt ook aandacht besteed aan de families Ekkels en Benthem, die zich na 1850 vestigden in ‘nieuw Wateren’ op gronden die tot dan toe tot de marke van Diever behoorden. Veel aandacht wordt besteed aan de opbouw van de bodem. Als laatste noem ik nog het ‘mysterieuze plateau’ op Kolonie Landarbeid, waaraan in het boek ook aandacht wordt besteed.
Het boek verschijnt aan het einde van deze week en kost € 7,50. De prijs van het boek is laag, omdat de plaatselijke recreatiebedrijven als sponsor zijn opgetreden.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De redactie is de heer Hans Salverda bijzonder erkentelijk voor dit bericht. Zo te lezen is het boek zonder tussenkomst van de historische vereniging uut Deever (an de aandere kaante van de bos) tot stand gekomen. De redactie zal te gelegener tijd aandacht besteden aan de inhoud van het boek.

Posted in Publicatie, Woater’n | Leave a comment

Fotobookie ‘Diever in oude ansichten’ van Bart Eulie

In de Olde Möppeler (Meppeler Courant) verscheen op woensdag 14 oktober 1981 het volgende berichtje over het verschijnen van het fotoboekje ‘Diever in oude ansichten’.

Boekje van A. Andreae aangeboden
Diever in oude ansichten
Diever. In het gemeentehuis in Diever werd dinsdagmiddag het boekje ‘Diever in oude ansichten’ door de samensteller A. Andreae officieel aangeboden aan burgemeester H.G. Overweg.
Bij de overhandiging merkte burgemeester Overweg op dat er nog steeds ruimte is voor een gedegener studie over de rijke historie van het aloude Diever. Oud-schoolhoofd Andreae antwoordde hierop: ‘Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt dat ik niets beloof’.
Het boekje (uitgave Europese Bibliotheek Zaltbommel) ligt al een maand in de winkel, dus de plechtigheid was rijkelijk laat, maar zoals Andreae opmerkte: ‘Beter laat dan nooit’. Hij vertelde dat zijn eerstvolgende activiteiten op het terrein van de historie indien mogelijk een uitgave met oude Drentse volksverhalen zou zijn. ‘Welke uitgever gaat dat echter accepteren’, vroeg hij zich af.
Burgemeester Overweg zegde toe dat het boekje een goed plaatsje in de ‘Drenthe-bibliotheek’ van de gemeente zou krijgen. De bibliotheek waar meer dan duizend werken die iets met Drenthe te maken hebben in verzameld zijn.

Het onderschrift bij de afbeelding luidt als volgt:
Burgemeester Overweg (rechts) neemt het boekje in ontvangst en feliciteerde samensteller A. Andreae met het fraaie produkt.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Tegenwoordig is van elke al dan niet gepensioneerde al dan niet nog levende al dan niet belangrijke burgemeester wel een bladzijde met enige gegevens in de online encyclopedie Wikipedia te vinden. Zo ook van burgemeester Hermen Gerrit Overweg.
De samensteller van het fotoboekje A. Andreae is Albertus Andreae (die al van jongs af aan in de Deeverse volksmond Bart Eulie werd genoemd, omdat zijn vader pietereulieboer was). Albertus Andreae was op dinsdag 13 oktober 1981 al gepensioneerd hoofdmeester van de openbare lagere school an de Tusschendarp in Deever.
Albertus Andreae is geboren op 18 maart 1908 an ’t Meul’nende in Deever en is overleden op 27 maart 1988 in Deever.
De openbare lagere school an de Tusschendarp in Deever heeft vanaf de pensionering van hoofdmeester Albertus Andreae tot aan de afbraak van deze school de naam ‘meester Andreaschool’ gehad.
Het fotoboekje Diever in oude ansichten is nog steeds te bestellen.
De maker van de zwart-wit foto is de bekende Deeverse dorpsfiguur en dorpsfotograaf Harm (Haarm) Hessels. 

Posted in Alle Deeversen, Harm Hessels, Publicatie | Leave a comment

Publicaties over ‘de Baarg’ van Wittelte

Dit artikel bevat een niet-begrensde lijst van literatuur die verband houdt met de Baarg van Wittelte.

Leonard Johannes Friedrich Janssen
Drenthsche Oudheden, Uitgegeven door Kemink – Utrecht – 1848.
Nieuwsblad van het Noorden
Artikel in het nummer van woensdag 2 november 1932.
Nederlands Volkskundig Genootschap
Neerlands Volksleven – Uitgegeven in 1962.
D.P. Blok
De vroege Middeleeuwen tot ca. 1150 – Uitgegeven in 1985
Huib D. Minderhoud
Dwars door Drenthe – Uitgegeven door Krips Repro – Meppel – 1986.
Geïllustreerd met aquarellen van Jouke Nijman.
Ebelina Bruins – Jeannet Boverhof
Wittelte na Witto – Uitgegeven door Werkgroep Historisch Wittelte – 2004.
Het boek is samengesteld door Jeannet Boverhof en de Werkgroep Historisch Wittelte.
Michiel Alexander Wilhelm Gerding en consorten.
De Canon van Westerveld – Kennismaking met cultuur en historie – Uitgegeven door Koninklijke Van Gorkum Assen – 2009.
A.W. Ritman (Lex Ritman)
Witto’s heuvel- Uitgegeven door Antonius Pius – ’s Gravenhage – 2010.
Dit boek is uitgegeven in verband met het zogenaamde 970-jarige bestaan van het gehucht Wittelte in 2010.
A.W. Ritman (Lex Ritman)
Wikipediaanse studie over Kasteelberg en tekenaar en uitgeverij – Uitgegeven door Antonius Pius – ’s Gravenhage – 2010.

Posted in de Witteler Baarg, Oudheidkunde, Publicatie, Wittelte | Leave a comment

Deze plek wordt ook wel ut Bultie genoemd ?

De redactie van het Deevers Archief is sinds kort door een koopje op een tweedehandsspullenhandelwebstee in het bezit gekomen van een exemplaar van het onvolprezen fotoboekje ‘Voormalige Gemeente Diever in oude ansichtkaarten’. Dit boekje is samengesteld door enige ijverige oudeansichtkaartendeskundologen van de heemkundige vereniging uut Deever en in september 2007 uitgegeven door de toen nog bestaande Golff Supermarkt op de hoek van de Hoofdstraat en de Tusschendarp in Deever.
Het viel de redactie bij het bladeren door het onvolprezen fotoboekje op dat in de teksten onder de zestig afbeeldingen nogal wat onvolkomenheden vóórkomen. Dat had voorkómen kunnen worden met een zorgvuldige samenstelling van de teksten.
Uit de titel van het onvolprezen fotoboekje mag worden geconcludeerd dat in het onvolprezen fotoboekje zestig oude ansichtkaarten zijn afgebeeld, maar dat blijkt bij lange na niet te kloppen, zeker meer dan tien afbeeldingen zijn afbeeldingen van oude foto’s.
De redactie kwam na enig koekeloeren naar de afbeelding op bladzijde 30 van het onvolprezen fotoboekje, zie bijgaande afbeelding 1, tot de conclusie dat vanwege het zicht op de gemeentelijk toren en het kerkgebouw bij het niet-origineel Saksische burgerbrinkje in Deever in elk geval de tekst onder de afbeelding op bladzijde 30 niet klopt.
De redactie schat in dat de maker van deze foto zeker niet op ut Bultie stond, maar wel ongeveer bij benadering op de plek stond, wat nu de hoek van de Van Nootenstraat en de Zuster Broerstraat in Deever is. Let daarbij ter oriëntatie vooral op de luiken in de spits van de gemeentelijke toren aan de kant van de ingang onder de gemeentelijke toren.
Of zou de foto spiegelbeeldig in het onvolprezen fotoboekje zijn terecht gekomen, zie bijgaande afbeelding 2 ????
De redactie meent dat de afgebeelde foto nooit als ansichtkaart is uitgegeven.
De redactie verneemt graag van de bezoekers van het Deevers Archief op welke juiste plek de hier afgebeelde foto daadwerkelijk is gemaakt. De redactie zou ook graag willen weten in welk jaar de foto voor deze afbeelding is gemaakt.

Afbeelding 1
Afbeelding 2

Posted in Kaarke an de brink, Publicatie, Toor'n an de brink | Leave a comment

Nieuw boek over de geschiedenis van Diever – 1999

In het najaar van 1999 (de precieze datum heeft de redactie van het Deevers Archief niet geregistreerd) is in de Meppeler Courant het volgende merkwaardige artikeltje gepubliceerd over het verschijnen van het fotoboekje ‘Diever, Ie bint ’t wel …’, de eerste publicatie van de heemkundige vereniging uut Deever sinds haar oprichting in 1994.

Diever.
De historische vereniging Diever presenteerde gisteren haar vierde pennenvrucht.
Onder de titel ‘Diever, Ie bint ’t wel …’ laat het boekje foto’s zien die zijn genomen tussen 1880 en 1940.
Eerder verschenen al ‘De historie en pre-historie van Diever in woord en beeld’, ‘Diever in oude ansichten’ en ‘Kent u ze nog ,,,, die van Diever’.
Omdat er voor de drie voorgaande boekjes grote belangstelling bestaat heeft de historische vereniging de stap gewaagd naar een vierde boek.
De foto’s zijn door verschillende inwoners en oud-inwoners van Diever beschikbaar gesteld. Omdat niet iedereen wist wie op welke foto staat heeft de historische vereniging zich ingespannen op bij elke foto de juiste namen te zetten. Hierbij is vaak de hulp van oude mensen ingeroepen.
Het boek dat gisteren is gepresenteerd laat foto’s zien uit alle delen van de voormalige gemeente Diever. Sommige laten de bedrijvigheid zien zoals die omstreeks de eeuwwisseling op het platteland plaats had. Ook andere beelden zoals kerken, bijzondere huizen, scholen en waterwegen zijn in ‘Diever, Ie bint ’t wel …’ te zien.
Het boek ligt vanaf vandaag bij de VVV-Diever in de verkoop.
Er zijn vijfhonderd exemplaren gedrukt, waarvan er tweehonderd zijn overgenomen door de Europese Bibliotheek in Zaltbommel.
Een werkgroep van zes mensen komt in november dit jaar met het eerste lustrumboek van de historische vereniging. In dit boek zijn alle monumenten opgenomen uit de voormalige gemeente Diever.

Aantekeningen van de redactie van het Deevers Archief
De eerste zin van het berichtje in de Meppeler Courant is niet juist. Dit is onjuiste berichtgeving. Het betreft niet haar vierde pennenvrucht, maar haar eerste.
In het verlengde van de eerste zin wekt de derde zin van het artikel ‘Eerder verschenen al …..’ de suggestie dat de drie genoemde publicaties via de heemkundige vereniging uut Deever tot stand zijn gekomen. Dit is onjuiste berichtgeving.
Het boekje ‘De historie en pre-historie van Diever in woord en beeld’ van Arend Mulder is al in januari 1975 voor eigen rekening en risico uitgegeven door Boekhandel Roelof van Goor aan de Kruisstraat in Deever. De heemkundige vereniging uut Deever bestond toen nog niet. Het boekje van Arend Mulder is niet meer in de boekhandel te koop, echter is via het internet wel bij handelaren in tweedehands boeken te koop.
Het boekje ‘Diever in oude ansichten’ van Albertus Andree (in de volksmond veelal Bart Eulie genoemd) is vóór 1981 voor eigen rekening en risico uitgegeven door de Europese Uitgeverij in Zaltbommel. De heemkundige vereniging uut Deever bestond toen nog niet. Een print-on-demand exemplaar van het boekje is nog steeds voor veel geld verkrijgbaar bij de uitgever.
Het boekje ‘Kent u ze nog… die van Diever’ van de hiervoor genoemde Albertus Andree is in 1987 voor eigen rekening en risico uitgegeven door de Europese Uitgeverij in Zaltbommel. De heemkundige vereniging uut Deever bestond toen nog niet. Een print-on-demand exemplaar van het boekje is nog steeds voor veel geld verkrijgbaar bij de uitgever.
De vierde zin ‘Omdat er voor ….’ is daarom ook niet juist. Het betreft het eerste boekje.
De zin vóór de laatste zin ‘Er zijn vijfhonderd …..’ is niet juist. Deze moet luiden ‘De uitgever heeft vijfhonderd exemplaren gedrukt, waarvan de heemkundige vereniging uut Deever voor eigen rekening en risico slechts driehonderd exemplaren heeft afgenomen.’
Een print-on-demand exemplaar van het boekje ‘Diever, Ie bint ’t wel …‘ is nog steeds voor veel geld verkrijgbaar bij de uitgever. Gelukkig wordt in de webstee van de heemkundige vereniging uut Deever haar eerste uitgave volledig genegeerd.
De laatste zin van het berichtje hoort niet thuis in het berichtje, deze zin heeft betrekking op een ander onderwerp. Overigens is dit zo genoemde eerste lustrumboek nooit verschenen.

Abracadabra-1511

Posted in Cultuur, Diever, ie bint 't wel ..., Publicatie | Leave a comment

Boeken over onderwerpen uit de gemeente Diever

Boekje ‘De historie en pre-historie van Diever in woord en beeld’ – Uitgegeven in januari 1975
Over dit boek van Arend Mulder scheef burgemeester J.C. Meyboom in het voorwoord het volgende:
Hoewel het dorp Diever ongetwijfeld tot één van de oudste dorpen in Drenthe behoort en mede als centrum van het Dieverder Dingspil een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van deze regio, toch zal men in de Drentse literatuur vergeefs zoeken, indien men nu eens precies wil weten, wat het wel en wee van Diever in vroeger tijden was.
Ja, ik weet dat u al zoekend hier en daar wat zult kunnen vinden, maar een geordend verhaal…. nee, dat bestond niet. Het bestaat nu wel, u heeft het in handen.
Arend Mulder, stammend uit een boerengeslacht dat eeuwenlang in Diever heeft gewoond en gewerkt, heeft met een niet te stuiten ijver, alle gegevens van Diever en zijn omstreken verzameld.
Hij weet deze gegevens in een smakelijk verhaal door te geven. Naar mijn vaste overtuiging heeft hij daardoor niet alleen in een lacune voorzien, maar ook een verlangen van velen bevredigd. En zo zal dit boek zijn weg wel vinden. Veel succes toegewenst.
In de Encyclopedie van Drenthe, Volume 1, geredigeerd door M.A.W. Gerding, is op bladzijde 628 aandacht besteed aan de in Diever geboren landbouwer en schrijver Arend Mulder. Het boekje is niet meer in de boekhandel te koop, wellicht is via enig zoekwerk op internet bij een handelaar een tweedehands exemplaar te vinden.

Fotoboekje ´Diever in oude ansichten´ – Uitgegeven in 1981
Het fotoboekje is samengesteld door Albertus Andreae en is in 1981 uitgegeven door Uitgeverij Europese Bibliotheek in Zaltbommel. In het boekje is aandacht besteed aan personen, feiten en lokaties die in de achterliggende jaren -soms korter, soms langer- op een of andere wijze belangrijk zijn geweest voor Diever.
Het fotoboekje is niet meer in de boekhandel te koop, maar Dievers Archief kwam op het internet wel te koop staande tweedehands exemplaren tegen: exemplaar 1exemplaar 2 en exemplaar 3. Stel je voor dat dit fotoboekje aan jouw verzameling zou ontbreken.

Fotoboekje ´Kent u ze nog… die van Diever´ – Uitgegeven in 1987
Het fotoboekje is samengesteld door Albertus Andreae en is in 1987 uitgegeven door Uitgeverij Europese Bibliotheek in Zaltbommel. In het boekje is voraal aandacht besteed aan personen en groepen personen uit de gemeente Diever. Het is jammer dat de auteur bij het samenstellen van het boekje niet de moeite heeft genomen bij alle foto’s de naam van alle personen te noemen. Bij een aantal foto’s komt de tekst ‘De rest kunt u zeker zelf aanvullen.’ of ‘Zo u ziet ontbreken helaas nog wat namen, maar stellig zullen de ouderen antwoord kunnen geven.’ of ‘Maakt u dit lijstje zelf verder af? Succes.” Het fotoboekje is niet meer in de boekhandel te koop, maar is wel te verkrijgen bij Uitgeverij Europese Bibliotheek. Ook is op een aantal plekken op het internet een tweedehands exemplaar te koop. Stel je voor dat dit fotoboekje aan jouw verzameling zou ontbreken.

Fotoboekje ‘Diever, Ie bint ’t wel…’ – Uitgegeven in 1999 (eerste druk)
In Opraekelen 94/1, het allereerste nummer van het lijfblad van de Historische Vereniging Gemeente Diever staat de volgende aankondiging van het bestuur: Met vier mensen wordt hard gewerkt aan het verzamelen van oude foto’s en ansichtkaarten van de gehele gemeente Diever. Door het plaatsen van twee oproepen in het Weekblad van de Gemeente Diever (Van Goor’s blattie) zijn vele reacties binnengekomen. Met de inventarisatie van deze foto’s en ansichtkaarten hoopt men aan het eind van dit jaar via de Europese Bibliotheek een boekje uit te geven. Het boekje mag in totaal uit 76 foto’s en ansichtkaarten uit de periode 1880-1940 bestaan. Wij zien het boekje als een vervolg op de twee boekjes, die zijn samengesteld door wijlen A. (Albertus) Andreae. De boekjes kregen als titel mee: ‘Diever in oude ansichten’ en ‘Kent u ze nog … die van Diever’. In de nieuwe uitgave willen we vastleggen hoe de gemeente er uitzag in de periode 1880-1940. Het moet beslist geen werk worden dat de gehele geschiedenis van alle eeuwen beschrijft, of in woord en beeld monumenten en andere historisch belangrijke punten vastlegt. Uitsluitend beelden en gebeurtenissen uit de tijd tussen 1880 en 1940 moeten worden opgenomen. In de afbeeldingen moet de autochtone inwoner dingen vinden die hij zelf nog weet en waarvan hij zegt; ‘Ach ja, zo was het’. Voor hem (of haar) dienen de teksten in feite als een geheugensteuntje. De jongere inwoners en de nieuwkomers zullen in het boekje kunnen zien hoe hun woonplaats er vroeger uitzag en zij zullen zich een beeld kunnen vormen van de samenleving van die dagen. De historisch geïnteresseerde zal op de afbeeldingen gebouwen en straten vinden die inmiddels gesloopt of veranderd zijn, terwijl hij tevens een indruk krijgt van de ontwikkeling van de plaats. ………’ Het lukte de vier vrijwilligers niet het fotoboekje tegen het einde van 1994 klaar te hebben, ook in de jaren daarna niet. Pas in 1999 lukte het een andere vrijwilliger wel het fotoboekje met de titel ‘Diever, Ie bint ’t wel …’ binnen de strenge randvoorwaarden van het bestuur van de Historische Vereniging Gemeente Diever samen te stellen, drukgereed te maken en uitgegeven te krijgen. Het fotoboekje ‘Diever, Ie bint ’t wel…‘ is nog steeds te verkrijgen bij Uitgeverij Europese Bibliotheek. Stel je voor dat dit fotoboekje aan jouw verzameling zou ontbreken.

Boek ‘Van School met den Bijbel naar Roosjenschool’ – Uitgegeven in 2004
Het jubileumeboek ter gelegenheid van 100 jaar christelijk onderwijs in Diever is samengesteld door B. Algra.

Boek ‘Oldendiever in de twintigste eeuw’ – Uitgegeven in ….
De Historische Vereniging Gemeente Diever heeft het boek ‘Oldendiever in de twintigste eeuw’ met een bijbehorende wandelroute ‘Kuierrondtie deur Oldendiever’ uitgegeven. Het boek is samengesteld door een werkgroep. Het boek schijnt nog verkrijgbaar te zijn bij de Historische Vereniging Gemeente Diever.

Boek ‘Voetbalvereniging Diever 65 jaar’ – Uitgegeven in ….
Het boek ‘Voetbalvereniging Diever 65 jaar‘ gaat over de geschiedenis van Voetvalvereniging Diever en haar  supportersvereniging. Een werkgroep bestaande uit leden van de Voetbalvereniging Diever en de Historische Vereniging Gemeente Diever heeft het boek samengesteld. Het boek schijnt nog verkrijgbaar te zijn bij de Voetbalvereniging Diever.

Fotoboek ‘Diever, zoals het was in de voormalige gemeente, 1930-1980’ – Uitgegeven in ….
Een werkgroep van de Historische Vereniging Gemeente Diever heeft het fotoboek ‘Diever, zoals het was in de voormalige gemeente, 1930-1980‘ samengesteld. Het bevat ruim 120 foto’s en ansichtkaarten van onderwerpen uit de gemeente Diever (Diever, Dieverbrug, Geeuwenbrug, Oldendiever, Oude Willem, Wapse, Wateren, Wittelte en Zorgvlied) uit de periode 1930-1980. Het boek is verschenen bij Uitgeverij Aprilis. Het boek schijnt nog te koop te zijn in de boekhandel.

Fotoboek ‘Voormalige gemeente Diever in oude ansichtkaarten’ – Uitgegeven in ….
Een werkgroep van de Historische Vereniging Gemeente Diever heeft het fotoboek ‘Voormalige gemeente Diever in oude ansichtkaarten‘ in opdracht van de niet meer bestaande Golff Supermarkt aan de Hoofdstraat in Diever. De inhoud omvat  een verzameling van slechts 60 foto’s uit Diever en de omliggende dorpen, die nog niet eerder in boekvorm waren uitgegeven.

Posted in Opraekelen, Publicatie | Leave a comment