Category Archives: Communicatie

De ièste ondergrondse tillefoonkèèbel in Deever

Op 28 september 1929 schreef de Ingenieur der Telegrafie en Telefoon van de technische dienst van de Rijkstelegraaf het volgende bericht aan de Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Diever.

1.
Bij deze heb ik de eer U Edel Achtbaren te berichten, dat met den Heer Burgemeester werd besproken, de luchtroute te Diever in de kom van het dorp op te ruimen en te vervangen door kabel, met de toezegging dat het herstellen der bestrating door en voor rekening van Uwe gemeente zal geschieden.
2.
Aangezien eerstdaags tot aanbesteding dezer werkzaamheden zal worden overgegaan, wordt gaarne vernomen of U hierbij bijzondere voorwaarden wenscht te zien in acht genomen.
3.
Een calque. waarop een en ander nader staat aangegeven, gaat ter toelichting hierbij.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De bovengrondse telefoon- en telegrafiekabel, die luchtroute werd genoemd, werd in een deel van de Hoofdstraat, de Kruisstraat en bij de brink al in 1929 vervangen door een ondergrondse kabel, die wellicht grondroute werd genoemd.
De ondergrondse kabel werd bij de drie eindpunten aangesloten op de bovengrondse kabel, vandaar dat daar een nieuwe of vrijgekomen telefoonpaal moest worden geplaatst.
Het post-, telefoon- en telegrafiekantoor van Jan Schoemaker an de Heufdstroate is ongetwijfeld ook aangesloten op de ondergrondse kabel.
Op de hier afgebeelde tekening (calque) zijn met een min of meer ovale lijn de glint’n um de kaaarketuun/kaarkhof  van het kerkgebouw aan de brink van Deever ingetekend.
De grote vraag is natuurlijk wanneer de eerste ouderwetse ondergrondse telefoonkabel in de kom van Deever zal worden verwijderd, als gevolg van het bijna uitsluitende gebruik van de mobiele telefoon (steeds minder mensen hebben een vaste telefoon) en de aanleg van glasvezelnetwerken ? 

Posted in Communicatie | Leave a comment

Tillefoons an de aandere kaante van de bos in 1955

Vanwege de vele hedendaagse mogelijkheden om zich via een draad of draadloos met elkaar in verbinding te stellen is het wel aardig om te zien dat op 21 maart 1955 op Zorgvliet, op Woater’n en in de Olde Willem slechts enige huizen waren aangesloten op het openbare telefoonnet. Het kengetal van Zorgvliet, Woater’n en de Olde Willen was 05212.

De aangeslotenen waren:
Telefoonnummer 1
Gerrit Hielkema, Textielhandel en luxe autoverhuur, Zorgvlied 29.
Telefoonnummer  2
Meinte Jan Boersma, Landbouw- en veeteeltbedrijf, Wateren 3.
Telefoonnummer 3
Thijs Oenema, Landbouw- en veeteeltbedrijf, Wateren 4.
Telefoonnummer 4
J…. R…. Doornbos, Landbouwer, Wateren 39.
Telefoonnummer 6
Rijkspolitie, Post Zorgvlied van de groep Diever, woonhuis postcommandant, Zorgvlied 24a.
Telefoonnummer 7
Weduwe A. Bigot, Landbouwonderneming ‘Het Oude Willemsveld’, Hoeve De Goede Weide
Telefoonnummer 8
I. Hunse, Brood- en banketbakker, kruidenier, Zorgvlied 37.
Telefoonnummer 9
H. Kooistra, Nederlands Hervormde Pastorie.
Telefoonnummer 10
J. van der Leij, Klompenfabriek en loonzagerij, Zorgvlied 12.
Telefoonnummer 13
Willem Zwiers, Rijwiel-, motoren- en bandenhandel, Zorgvlied 24b.
Telefoonnummer 14
Hendrik Onstee, Hoofdonderwijzer, Wateren 16 a.
Telefoonnummer 15
Rooms Katholieke pastorie, Zorgvlied 9.
Telefoonnummer 18
Franke Tjassing, Zorgvlied 13.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De lijst van aangeslotenen geeft een mooi beeld van de aanwezige en in opkomst zijnde ondernemers. Zo had bijvoorbeeld boer Jan Krans van Villa Nova in 1955 nog geen telefoon. In de zeer vele advertenties van Pension Villa Nova is pas op 15 april 1961 in de Leeuwarder Courant het telefoonnummer te lezen: 05212-467. Ergens tussen 1955 en 1961 is de telefoonmaatschappij door het toenemende aantal telefoonaansluitingen overgegaan op driecijferige abonneenummers.

Telefoonnummer 1
Gerrit Hielkema is geboren op 25 april 1928 en hij is overleden op 22 november 1987. Het is begraven op de kaarkhof bee de kapelle van Obadja.
Telefoonnummer 2
Meinte Jan Boersma is geboren op 31 mei 1862 en hij is overleden op 20 juli 1954 op Zorgvliet. Hij is begraven op de kaarkhof bee de kapelle van Obadja. Hij was getrouwd met Marianne Terwisscha van Scheltinga.
Telefoonnummer 7
Hoeve De Goede Weide is tegenwoordig Minikampeerterrein De Goede Weide in de Olde Willem, Oude Willemsweg 1, de Olde Willem, telefoon 0521-388494.
Telefoonnummer 8
De redactie van ut Deevers Archief probeert al lange tijd gegevens van bakker Hunse te achterhalen, wie kan helpen met informatie ? Bakker Hunse ventte in de zestiger jaren van de vorige eeuw ook met een Citroën bestelwagentje. Hij kwam ook wel in Diever te venten.
Telefoonnummer 10
Zie de navolgende advertentie uit de krant De Heerenveensche koerier (onafhankelijk dagblad voor Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overijssel) van 11 maart 1952, waarin het nummer van de telefoon en het bedrijfje van J. van der Leij wordt bevestigd. Het bedrijfje was gevestigd op de plaats van het voormalige ‘koetshuis’ van de villa Castra Vetera (was het pand in 1952 al vernieuwd ?).
Telefoonnummer 13
Willem Zwiers vertrok later naar Meppel, waar hij een autobedrijf begon. Dit bedrijf bestaat nog steeds.
Telefoonnummer 18
Franke Tjassing was boer op de boerderij met de naam Castra Vetera. Deze boerderij (nu woonboerderij) bestaat nog steeds.
Hij is geboren op 30 augustus 1909 en hij is overleden op 28 januari 1990 op Zorgvliet. Hij is begraven op de kaarkhof bee de kapelle van Obadja.

  

Posted in Bedrief, Communicatie, De aandere kaante van de Deeverse bos, de Olde Willem, Woater’n, Zorgvliet | Leave a comment

Deever op Dreef mit twee glasvezelnetwaark’n

In de webstee van de gemeente Westenveld verscheen in december 2020 het volgende ‘het is niet onze schuld’ persbericht over het aanleggen van twee gescheiden netwerken van glasvezel in de gemeente Westenveld.

Meerdere initiatiefnemers aanleg glasvezel in kernen Westerveld
Momenteel lopen er twee initiatieven voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Delta Rijssen Glasvezel Investeringen en Rendo Buitenaf Glasvezel.
De gemeente Westerveld is geen initiatiefnemer, maar is op basis van de telecomwet verplicht om medewerking te verlenen aan deze initiatieven. In een later stadium, bij vergunningverlening, kunnen we voorwaarden opleggen over het tracé en de locaties voor de schakelstations.
Op dit moment zijn we met beide aanbieders in gesprek om te bekijken of beide initiatieven bereid zijn om gebruik te maken van één tracé (twee kabels in één sleuf) zodat de overlast bij mogelijke aanleg wordt beperkt. Op basis van wetgeving mogen wij niet een van beide initiatieven afwijzen. Inwoners van de betreffende kernen maken zelf de keus of ze gebruik willen maken van een aansluiting, maar zijn hiertoe niet verplicht.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
De redactie beschouwt het als een onontkoombare plicht te schrijven over recente ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de geschiedenis van de gemiente Deever. Want wat vorige maand in de gemiente Deever is gebeurd, dat is nu al geschiedenis. En de aanleg van toekomstbestendige netwerken van glasvezel voor snelle digitale communicatie in de gemiente Deever is een ontwikkeling die zeer zeker moet worden vastgelegd. Want communicatie met bijvoorbeeld de ontelbare spullen verkopende binnen- en buitenlandse webwinkels moet supersnel, zonder onderbreking en achterovergeleund op de bank kunnen verlopen en zal ongetwijfeld van invloed zijn op het voortbestaan van spullenverkopende neringdoenden in de gemiente Deever.
De redactie zag op maandag 19 april 2021 en donderdag 22 april 2021 in de Heufdstroate van Deever de voortgang van de aanleg van een netwerk van glasvezelkabel. Zie de bijgevoegde afbeeldingen.
Die uitsluitend Europese arbeidsmigranten van de aannemer waren druk en snel bezig met het opbreken van de zeer onlangs aangelegde peperdure nieuwe toekomstbestendige Deever-op-Dreef bestrating, het graven van sleuven, het aanleggen van de glasvezelkabel, het dichtgooien van de sleuven, het verdichten van het zand in de sleuven en het weer aanbrengen van de dan niet meer zo toekomstbestendige peperdure Deever-op-Dreef bestrating.
En dan te bedenken dat al die niet meer zo toekomstbestendige peperdure Deever-op-Dreef bestrating binnenkort moet worden opengebroken voor de aanleg van het glasvezelnetwerk van een concurrerende ondernemer. Want de Hoge en Lage Dametjes en Heertjes Van De Voorkant Van De Toekomstbestendige Onschuld I
n De Gemeente Westenveld zullen die tweede ondernemer via de regeltjes in de te verlenen vergunning ongetwijfeld en onontkoombaar dwingen het tracé van de eerste ondernemer te volgen.

Afbeelding 1
De redactie heeft deze kleurenfoto gemaakt op maandag 19 april 2021

Afbeelding 2
De redactie heeft deze kleurenfoto gemaakt op maandag 19 april 2021.
Afbeelding 3
De redactie heeft deze kleurenfoto gemaakt op donderdag 22 april 2021.

Afbeelding 4
De redactie heeft deze kleurenfoto gemaakt op donderdag 22 april 2021.

Afbeelding 5
De redactie heeft deze kleurenfoto gemaakt op donderdag 22 april 2021.

Posted in Communicatie | Leave a comment