Ut gebouw op ut pièdemaarktturrein steet te koop

De redactie van ut Deevers Archief stuitte op 1 maart 2022 op de webstee www.alderikvos.nl op een merkwaardige advertentie van de verkoop van het toeristisch informatiecentrum an de Bosweg in Deever. De verkoopadvertentie bevat ook een uitnodiging om in te schrijven voor de daghoreca-voorziening te vestigen in het toeristisch informatiecentrum an de Bosweg in Deever.

Inleiding
De Stichting Toeristische Promotie Westerveld (STPW) is eigenaar van het pand Bosweg 2a in Diever en heeft daar het toeristisch informatiecentrum voor Diever en omstreken ondergebracht.
De informatieverstrekking op papier is in de afgelopen jaren dermate sterk gereduceerd, dat het informatiecentrum veel minder ruimte vereist dan voorheen.
Het bestuur van STPW heeft in de afgelopen tijd gezocht naar een passende bestemming om de vrijgevallen ruimte op te vullen en de aantrekkingskracht voor de bezoekers aan het centrum te vergroten.
Het bestuur heeft besloten aan het informatiecentrum een horecagelegenheid toe te voegen die, naast het verzorgen van een dag-horeca, werkgelegenheid biedt voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Het pand (bouwjaar 2001) staat in zijn geheel te koop
In deze aankondiging roepen wij personen of bedrijven op een voorstel (en offerte) in te dienen voor het exploiteren van de dag-horecagelegenheid in en de koop van ons pand. De persoon of het bedrijf wordt aangeduid als ‘exploitant’.
Het pand behoudt te allen tijde zijn functie als informatiecentrum, zoals dat notarieel is vastgelegd.
De verdeling qua ruimte voor informatiecentrum en dag-horeca is nader vast te stellen, maar het informatiecentrum behoeft ten minste 40 m² en maakt een geïntegreerd onderdeel van de daghorecagelegenheid.
Het pand heeft 5 ruimtes op de begane grond: een publieke ruimte van ongeveer, een kleine personeelsruimte inclusief toilet van ongeveer 10 m², een opslagruimte van ongeveer 20 m², een publieke toiletvoorziening en een technische ruimte. Op de verdieping is een, vanuit de centrale hal bereikbare, vergaderruimte van ongeveer 20 m².
De wanden van het pand zijn aan drie zijden opgetrokken in Drentse veldkeien. De aangebouwde ruimte (opslag- en technische ruimte) is opgetrokken in dubbelwandig houtskelet. De puien zijn uitgevoerd in houten kozijnen met isolerende beglazing.
De begane grondvloer is uitgevoerd in beton. De verdiepingsvloer is uitgevoerd in hout. De dakconstructie bestaat uit in verlijmde houten spanten met een geïsoleerd lessenaardak met stalen golfplaten. Verwarming door middel van CV met warmtewisselaar voor aardwarmte (installaties 2001).
De ondergrond van het pand is in erfpacht uitgegeven en in eigendom van de gemeente Westerveld. De grond rondom het pand is eigendom van de gemeente. Voor beide onderdelen zal de gemeente een marktconforme erfpacht met de exploitant overeenkomen.
Het pand wordt door de exploitant in zijn geheel in eigendom overgenomen, waarbij Alderik Vos Makelaardij in Diever namens STPW optreedt en met de koper een marktconforme verkoopprijs overeenkomt.
Zo ook stelt de makelaar/taxateur de huurprijs vast voor het gedeelte van het pand, dat STPW voor zijn informatiefunctie behoeft.
De beoogde exploitant dient in dit licht zijn kredietwaardigheid te bevestigen.
De exploitant moet zelf een vergunning verkrijgen van de gemeente voor het exploiteren van de dag-horeca in het pand. De gemeente staat positief ten opzichte van dag-horeca.
De exploitant moet zelf een overeenkomst sluiten met de gemeente Westerveld voor de omvang en het inrichten plus gebruik van het terras aan de voorzijde van het pand.

Personele bezetting
De dag-horeca biedt ook werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daartoe komt de exploitant tot een overeenkomst met een erkende zorginstelling, die deze werknemers begeleidt. De inzet van deze werknemers is blijvend onlosmakelijk verbonden met de exploitatie van de dag-horeca.
De openingstijden van de dag-horeca zijn 7 dagen per week van 9.00 tot 18.00 uur. In overleg met het bestuur van STPW kan per seizoen of in bijzondere gevallen en gelegenheden de openingstijden worden verkort of vergroot.
De medewerkers van de dag-horeca fungeren als gastvrouw/-heer van het informatiecentrum op tijdstippen, dat geen vrijwilliger van STPW aanwezig is.
De vrijwilligers van het informatiecentrum zijn van april tot november aanwezig van 10.00 tot 16.00 uur, in het winterseizoen korter, bijvoorbeeld van 10.30 tot 15.30 uur.

Overige voorwaarden
De exploitant draagt zelf en voor eigen rekening zorg voor de inrichting van het dag-horeca deel, zowel binnen als buiten, en de bijbehorende keuken en opslagruimte.
De exploitant draagt zelf voor de investering in een adequaat luchtbehandelingssysteem en verwarmingsvoorziening. De inrichting van de klimaatbehandeling in de meest uitgebreide zin des woord zal voldoen aan de eisen en richtlijnen die door de overheid hieraan worden gesteld, hetgeen nu niet het geval is. Opgemerkt wordt, dat de huidige installatie verouderd is.
De exploitant neemt de totale bijkomende huisvestingslasten voor zijn rekening, waaronder ten minste begrepen zijn energiekosten voor gas, water en elektra, vuilafvoer, WOB-belasting, communicatievoorzieningen, rioolwaterzuivering, containerregeling voor de afvoer van vuil, enzovoort.
STPW en de exploitant komen tot een redelijke verdeling van de kosten.
De exploitant draagt zorg voor afdoende verzekering voor diverse aspecten verbonden aan het pand, zoals brand en inboedel, inbraak, WA-verzekering, bedrijfsschade, enzovoort.

Slotopmerking
Het pand behoudt te allen tijde de functie van informatiecentrum. Mocht STPW ophouden te bestaan, dan komt de eigenaar/exploitant met de gemeente Westerveld overeen op welke wijze deze informatiefunctie zal worden ingevuld.

Voorstel
Personen of bedrijven die interesse hebben om de horecagelegenheid te exploiteren met in acht name van bovengenoemde, worden uitgenodigd hun voorstel te richten aan het bestuur van Stichting Toeristische Promotie Westerveld.
Het voorstel dient vóór 15 maart 2022 in bezit te zijn van Alderik Vos Makelaardij. Het indienen kan per post, gericht aan Alderik Vos Makelaardij, Kruisstraat 10a, 7981 AR Diever of via info@alderikvos.nl.

Procedure
Een commissie bestaande uit bestuursleden van STPW en medewerker(s) van de gemeente Westerveld beoordelen, in samenspraak met de makelaar,  de voorstellen en nemen binnen 14 dagen een beslissing.  STPW behoudt zich het recht voor van gunning. In verband met (privacy-) wetgeving zullen geen mededelingen worden gedaan met betrekking tot het geaccepteerde voorstel.

Inlichtingen
Inlichtingen kan men krijgen door vragen te stellen via info@alderikvos.nl.
Een bezichtiging van het pand is mogelijk: daarvoor kan men contact opnemen via bovenvermeld e-mailadres.

Aantekeningen van de redactie van ut Deevers Archief
Wat is de feitelijke reden van de verkoop van het in 2001 geopende pand aan de Bosweg in Deever ?
Heeft het bestuur van de stichting toeristische promotie Westerveld exploitatie-problemen ?
Heeft het bestuur van de stichting toeristische promotie Westerveld exploitatie-tekorten ?
Levert het bestuur van de stichting toeristische promotie Westerveld te weinig voor de niet misselijke subsidies van de gemeente Westenveld ?
Zijn die niet misselijke subsidies van de gemeente Westenveld niet om te rekenen naar een significante groei van de toeristenindustrie in de gemeente Westenveld ?
Is het bestuur van de stichting toeristische promotie Westerveld ingehaald door de ontwikkelingen op het internet ?
Is het bestuur van de stichting toeristische promotie Westerveld de Stichting verzandt in bureaucratisch plannen maken en vergaderen en rapporteren ?
De vraagprijs van het pand is € 195.000,-, kosten koper. Desalniettemin hebben de klunzige opstellers van de advertentie in de advertentie opgenomen dat de makelaar met de koper een marktconforme verkoopprijs overeenkomt. Dus die vraagprijs van € 195.000,- kosten koper is geen marktconforme verkoopprijs ? Zeker niet. Die prijs is gelet op de vele in de advertentie te ontwaren risico’s en valkuilen in elk geval veel te hoog, dus niet marktconform. 

This entry was posted in Maarktturrein. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *